Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Internetstiftelsens integritetspolicy

för domännamn under toppdomänen .seDefinitionerna som gäller för denna policy finns i Internetstiftelsens gällande registreringsvillkor.
Som domännamnsadministratör för Internetstiftelsen ett register över tilldelade domännamn
under toppdomänen .se. Internetstiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter i Domännamnsregistret.
Internetstiftelsen samlar in och behandlar personuppgifter i Domännamnsregistret för att kunna
uppfylla avtalet med dig (gällande registreringsvillkor), tillhandahålla och driva
Domännamnsregistret och för att uppfylla åtaganden enligt gällande lagstiftning, till exempel
Toppdomänlagen.Ändamål och laglig grund vid registrering av domännamn
När du som privatperson eller person med enskild firma registrerar ett domännamn samlar
Internetstiftelsen in uppgifter om ditt domännamn, namn, e-postadress, telefonnummer,
postadress och personnummer från den återförsäljare (Registrar) av domännamn som du väljer.
När en juridisk person registrerar ett domännamn samlar Internetstiftelsen in information om
domännamnet, den juridiska personens namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och
organisationsnummer samt namn på kontaktperson för domännamnet.

För att Internetstiftelsen ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig
grund. Enligt Toppdomänlagen ska Internetstiftelsen föra ett register över tilldelade domännamn.
Domännamnsregistret ska innehålla information om domännamnet, innehavarens namn,
postadress, telefonnummer och e-postadress. När du registrerar en .se-domän samlar
Internetstiftelsen därför in och behandlar dessa uppgifter med den lagliga grunden rättslig
förpliktelse.

Personnummer samlas in och behandlas med den lagliga grunden berättigat intresse, då
uppgiften behövs för att säkerställa innehavarens identitet samt för att Internetstiftelsen ska
kunna administrera domännamnet. Även namnet på juridisk persons kontaktperson samlas in
och behandlas med den lagliga grunden berättigat intresse, då uppgiften behövs för att
Internetstiftelsen ska kunna administrera domännamnet.

Uppgifterna ovan behandlas också med den lagliga grunden avtal, då uppgifterna är nödvändiga
för att fullgöra avtalet (gällande registreringsvillkor) mellan Internetstiftelsen och dig.

Behandlingar i Domännamnsregistret
De uppgifter som du anger när du registrerar ett domännamn kan komma att behandlas av
Internetstiftelsen på följande sätt:

Internetstiftelsen kan komma att vidarebefordra meddelanden från tredje part till den epostadress
som finns registrerad för domännamnet, så att tredje part ska kunna komma i kontakt
dig. Behandlingen sker med den lagliga grunden berättigat intresse, där Internetstiftelsen
säkerställer tredje parts berättigade intresse av att kontakta domännamnsinnehavaren.

Internetstiftelsen kan komma att kontakta dig via e-post och be om verifiering av uppgifterna i
Domännamnsregistret. Detta sker för att Internetstiftelsen ska kunna säkerställa att uppgifterna i
registret är fullständiga och korrekta. Behandlingen sker med den lagliga grunden avtal, då
registreringsvillkoren anger att de uppgifter som lämnas när du registrerar ett domännamn ska
vara fullständiga och korrekta.

Internetstiftelsen skapar en zonfil som innehåller delegerade .se-domännamn. Denna zonfil
publiceras på internet och kan hämtas av allmänheten via DNS AXFR. Om ditt delegerade .sedomännamn
är en personuppgift utgör publiceringen av zonfilen en personuppgiftsbehandling.
Behandling av personuppgifterna i zonfilen sker med den lagliga grunden rättslig förpliktelse, då
Internetstiftelsen enligt Toppdomänlagen ska distribuera uppgifter till namnservrarna och se till att
informationen i dessa är korrekt och lättillgänglig.

Internetstiftelsen kan komma att behandla den e-postadress som registrerats för domännamnet
för att genomföra kundundersökningar. Behandlingen sker med den lagliga grunden berättigat
intresse, då Internetstiftelsen har ett intresse av att genomföra kundundersökningar för att kunna
utveckla domännamnsverksamheten.

Internetstiftelsen kan komma att samköra uppgifterna i Domännamnsregistret mot ett
adressregister. Behandlingen sker med den lagliga grunden berättigat intresse, då
Internetstiftelsen har ett berättigat intresse att upprätthålla och säkerställa ett korrekt och
tillförlitligt register.

De uppgifter som Internetstiftelsen samlar in när du registrerar ett Domännamn sparas tills vidare
eftersom Internetstiftelsen har ett berättigat intresse av att säkerställa spårbarhet i
Domännamnsregistret.

Samarbetspartners och mottagare
För att Internetstiftelsen ska kunna uppfylla lagkrav, berättigade intressen och
registreringsvillkoren, kan tredje part och personuppgiftsbiträden komma att ta del av dina
personuppgifter. Internetstiftelsen kan också samla in uppgifter om dig från tredje part och
personuppgiftsbiträden för att kunna utföra sina åtaganden som domännamnsadministratör.
Internetstiftelsen samarbetar till exempel med följande tredje parter eller personuppgiftsbiträden:

• Infrastrukturleverantörer och sekundära namnserveroperatörer för att säkerställa driften
av Domännamnsregistret.

• World Intellectual Property Organisation (WIPO) för administration av
tvistlösningsförfarandet som gäller för toppdomänen .se (se särskilt om Alternativt
tvistlösningsförfarandet nedan).

• Undersökningsföretag för kundundersökningar.

Internetstiftelsen samarbetar med organisationer som tillhandahåller Internetstiftelsen information
om domännamn vars aktivitet har anmälts. Efter mottagandet av denna information kan
Internetstiftelsen komma att säkerställa att aktuellt domännamn har korrekta innehavaruppgifter.
Säkerställandet sker enligt förfarandet ovan om vidimering.

Vissa tredje parter eller personuppgiftsbiträden kan ha del av sin verksamhet utanför Sverige
eller EU/EES. Om Internetstiftelsen för över uppgifter till sådana tredje parter eller
personuppgiftsbiträden säkerställer Internetstiftelsen, bland annat genom avtal, att de behandlar
och skyddar personuppgifterna enligt gällande dataskyddslagstiftning.


Utlämnande och mottagande av personuppgifter
Internetstiftelsen samarbetar med Registrarer för registrering och försäljning av domännamn.
Registrarerna utför registreringstjänster enligt avtal mellan Internetstiftelsen och Registraren.
Internetstiftelsen får personuppgifter från Registrarerna för att kunna upprätthålla ett korrekt
Domännamnsregister. Internetstiftelsen lämnar ut personuppgifter till dessa Registrarer, till
exempel om de sköter registrering av Domännamn enligt avtalet med dig, om ett Domännamn
ska överföras till någon annan, eller för att se till att innehavaruppgifter är korrekta.

Internetstiftelsens register över tilldelade Domännamn finns tillgängligt på internet genom en
domännamnssöktjänst (WHOIS). Vid en sökning i WHOIS visas information om det sökta
domännamnet. På grund av skyddet av personuppgifter döljs viss information från sökresultatet.
Om Innehavaren är en fysisk person eller enskild näringsidkare visas inga kontaktuppgifter i
sökresultatet. Om Innehavaren är en juridisk person visas varken kontaktpersonens namn eller epostadress,
då dessa uppgifter kan utgöra personuppgifter. Om du väljer att registrera ett
domännamn som innehåller dina personuppgifter, kommer detta domännamn att synas i WHOIS.

Internetstiftelsen kan komma att lämna ut uppgifter från Domännamnsregistret till tredje parter om
det krävs för att uppfylla skyldigheter enligt lag, förordning eller beslut. Internetstiftelsen kan
också komma att lämna ut personuppgifter om de är nödvändiga för att tillgodose tredje parts
berättigade intressen att ta del av uppgifterna. Detta gäller främst sådana uppgifter som behövs
för att kunna identifiera eller kontakta en domännamnsinnehavare.

Särskilt om Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)
Internetstiftelsen tillhandahåller ATF för lösning av tvister om tilldelning av domännamn.
Ändamålet med Internetstiftelsens behandling av dina personuppgifter i samband med ATF är att
Internetstiftelsen ska kunna tillhandahålla och administrera tvistlösningsförfarandet och
eventuella rättsliga krav som kan följa av ett tvistlösningsförfarande. Den lagliga grunden för
behandlingen är rättslig förpliktelse, då Internetstiftelsen enligt Toppdomänlagen ska
tillhandahålla och administrera ett alternativt tvistlösningsförfarande. Personuppgifter för
innehavarens ombud behandlas med den lagliga grunden berättigat intresse, då behandlingen är
nödvändig för att Internetstiftelsen och WIPO ska kunna kommunicera med ombudet om ärendet.

När någon ansöker om att få rätten till domännamnet som du innehar prövat i ATF, kan uppgifter
om innehavaren (namn, e-post, postadress och telefonnummer) komma att lämnas ut till
motparten. Uppgifter om sökanden i ATF kan även lämnas ut till innehavaren av domännamnet,
under kommunikationen mellan parterna. Utlämnanden ovan sker av WIPO för Internetstiftelsens
räkning under administration av tvistlösningsförfarandet. Utlämnandet sker med lagliga grunden
berättigat intresse, då behandlingen är nödvändig för att administrera ATF och informera parterna
om förfarandet.

Beslut från ATF är offentliga och publiceras på Internetstiftelsens och WIPO:s webbplatser.
Domännamnet som är föremål för tvist visas i besluten. Övriga personuppgifter anonymiseras.
Om domännamnet innehåller personuppgifter sker publiceringen för att uppfylla det berättigade
intresset av transparens och rättssäkerhet inom ATF. ATF-beslut sparas och publiceras tills
vidare.
Personuppgifter som förekommer i handlingar till ett ATF-ärende sparas i fem år från datum för
beslut eller från datumet då ärendet avslutades.


Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter som
Internetstiftelsen behandlar om dig. Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har
tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina
personuppgifter raderas eller att användningen begränsas, om det finns stöd för detta i relevant
dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller
använda rätten till utdrag av de uppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsens
dataskyddsombud, dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur Internetstiftelsen hanterar dina personuppgifter är
du välkommen att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud,
dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073
120 07 Stockholm
Tel +46 8 452 35 00
Org. nr 802405-0190
https://internetstiftelsen.se

Du kan också lämna eventuella klagomål om Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till
Datainspektionen, https://datainspektionen.se.
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras av Internetstiftelsen. Gällande integritetspolicy
för Domännamnsregistret publiceras på Internetstiftelsens webbplats.

Vi är din stabila partner för bolagsfrågor under företagets hela livslängd

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg