Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Allmänna villkor


Domänregistrering

Svenska Standardbolag AB

 

§1. ALLMÄNT

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan den person eller företag som ansöker om registrering av domännamn eller som innehar ett domännamn (nedan kallat Kund) och Svenska Standardbolag AB orgnr 556059-8434, med avseende på registrering och årsavgiftsförnyelse av domännamn (nedan kallad Tjänsten).

 

§2. AVTALSTID

2.1 Beställningen är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av Svenska Standardbolag AB.

 

2.2 Kund som är att anse som Konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har rätt att frånträda avtalet om detta har ingåtts på distans genom att meddela Svenska Standardbolag AB detta inom 14 dagar eller 7 arbetsdagar från den dag Kunden mottar orderbekräftelsen, den s k Ångerfristen. Ångerrätten upphör dock om Kunden börjat använda Tjänsten under ångerfristen.

 

2.3 Avtalet löper i 12 månader i taget med början från det datum bekräftelsen har utfärdats av Svenska Standardbolag AB.

 

§3. DOMÄNNAMN

3.1 Innehållet i Tjänsten specificeras i separat orderbekräftelse/faktura.

 

3.2 Domännamn registreras i Kundens namn och ägs av Kunden. Svenska Standardbolag AB förbehåller sig rätten att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamnet i den mån Svenska Standardbolag AB anser det vara nödvändigt.

 

§4. AVGIFTER FÖR TJÄNSTEN

4.1 Avgifter för registrering av domännamn utgår i form av förskottsbetalning mot faktura via Plusgiro eller Bankgiro. Betalning skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum.

 

4.2 Svenska Standardbolag AB har rätt att avsluta Tjänsten om Kunden inte har betalat i rätt tid.

 

4.3 Inför en ny avtalsperiod skickar Svenska Standardbolag AB ut minst en faktura för förnyelse av domännamn, under förutsättning att domännamnet kan förnyas av Svenska Standardbolag AB. Svenska Standardbolag AB ansvarar inte för domännamn som inte förnyas på grund av att Kunden inte har betalt faktura för förnyelse i rätt tid. För det fall Svenska Standardbolag AB inte kan förnya domännamnet ansvarar Kunden för förnyelse av domännamn.

 

4.4 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och till dess att betalningen har fullgjorts.

 

4.5 Kunden skall snarast meddela Svenska Standardbolag AB om faktura anses felaktig. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Svenska Standardbolag AB medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kunden är skyldig att betala.

 

4.6 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att ett skriftligt meddelande om avgiftshöjning skickas till Kunden minst 30 dagar i förväg. Meddelande om avgiftshöjning ska även meddelas via Svenska Standardbolag AB's hemsida. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

 

4.7 Vid meddelande om avgiftshöjning har Kunden alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.

 

4.8 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

 

4.9 Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte.

 

§5. SVENSKA STANDARDBOLAG ABs ANSVAR

5.1 Svenska Standardbolag AB har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation.

 

5.2 För att värna om Kundens integritet hanterar Svenska Standardbolag AB all kundinformation som konfidentiell och i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Svenska Standardbolag AB har rätt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag och att publicera uppgifter enligt toppnivåregistrarers Whois-policy .

 

5.3 Svenska Standardbolag AB ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Svenska Standardbolag AB eller anlitad underleverantör. Svenska Standardbolag ABs skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Svenska Standardbolag ABs sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. I annat fall är rätten till ersättning begränsad till högst det vid skadetillfället gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Svenska Standardbolag AB ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information p g a tredje parts obehöriga intrång i Svenska Standardbolag ABs datorresurser.

 

5.4 Den beloppsbegränsning som anges i punkt 5.3 andra meningen, gäller inte i förhållande till Kund som är att anse som konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

 

§6. KUNDENS ANSVAR

6.1 Kunden skall hålla Svenska Standardbolag AB skadeslöst för skada som åsamkas Svenska Standardbolag AB på grund av Kundens agerande i strid med gällande lagstiftning, såsom intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

 

6.2 Kunden förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Svenska Standardbolag ABs system, vilka inte är avsedda för Kunden. Att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning och/eller registrering av domännamn samt att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod.

 

6.3 Svenska Standardbolag AB har rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om Svenska Standardbolag AB orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden. Svenska Standardbolag AB har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

 

6.4 Kund skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad så att en Whois-tjänst kan identifiera Kunden på ett korrekt sätt och med nödvändig kontaktinformation. Kunden ansvarar för att angiven epostadress i kontaktuppgifterna från tid till annan är korrekt och kontinuerligt används.

 

6.5 Abonnenten får inte använda Tjänsten på sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Svenska Standardbolag AB eller någon annan och skall hålla Svenska Standardbolag AB skadelös för krav riktade från tredje man mot Svenska Standardbolag AB på grund av användning av Tjänsten.

 

§7. FORCE MAJURE

7.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan given omständighet har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

 

§8. TVIST

8.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

 

§9. ÄNDRINGAR I AVTALET

9.1 Svenska Standardbolag AB har rätt att ändra dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Kunden. Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför Svenska Standardbolag ABs kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

 

 

 

Vi är din stabila partner för bolagsfrågor under företagets hela livslängd

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg