Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Allmänna villkor


Webbhotellstjänster

Svenska Standardbolag AB

 

1. ALLMÄNT

För abonnemang på Svenska Standardbolags webbhotell gäller dessa standardvillkor. Abonnemang på Svenska Standardbolags webbhotellstjänster förutsätter att abonnenten har tillgång till en Internet uppkoppling för vilken kan gälla särskilda villkor.

 

2. OMFATTNING

Genom abonnemang på Svenska Standardbolag upplåter Svenska Standardbolag avtalat utrymme på Svenska Standardbolags webbserver i syfte att lagra och tillhandahålla abonnentens www-dokument. Dokumenten görs tillgängliga via Internet med www-serverfunktionen. Därutöver erbjuds abonnenten tilläggstjänster, för vilka kan gälla särskilda villkor och avgifter. Tjänstens omfattning specificeras närmare i produktbeskrivningen för Svenska Standardbolag.

 

3. DOMÄNNAMN

Svenska Standardbolag åtar sig att förmedla registrering av domännamn till registraturen för önskad toppdomän. Svenska Standardbolag kan därvid inte ansvara för registraturens agerande och kan inte garantera att önskat domännamn som vidarebefordrats blir registrerat. Svenska Standardbolag kan inte heller göras ansvarigt för förlust eller skada till följd av att domännamn inte registrerats.

 

4. ÖVERFÖRING AV INFORMATION

Abonnenten erbjuds möjlighet att överföra information via Internet till abonnentens utrymme på Svenska Standardbolags webbserver. Abonnenten skall utse en kontaktperson som tilldelas en eller flera användaridentiteter och lösenord. Svenska Standardbolag äger rätt att maximera antalet användaridentiteter till 10 stycken. Abonnenten är ansvarig för att lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det.

 

5. VILLKOR FÖR NYTTJANDE AV TJÄNSTEN

Abonnenten är i förhållande till Svenska Standardbolag ensam ansvarig för den information som lagras och/eller tillhandahålls på Svenska Standardbolag samt för de varor och/eller tjänster som erbjuds via Internet. Information får inte strida mot lag eller myndighetsförfattning. Information får heller ej ha ett sådant innehåll att den skäligen kan antas vara till skada för Svenska Standardbolag. Abonnenten är ansvarig för att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot eller lagra informationen. Abonnenten får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Svenska Standardbolag eller någon annan och skall hålla Svenska Standardbolag skadelös för krav riktade från tredje man mot Svenska Standardbolag på grund av användningen av tjänsten.

Abonnenten är medveten om att Svenska Standardbolag äger rätten att koppla bort CGI-BIN script/program som tar otillbörligt stora resurser i anspråk.

 

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

Svenska Standardbolag ansvarar ej för den information som överförs genom Svenska Standardbolags webbserver och är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag.

Svenska Standardbolag är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens, Svenska Standardbolags eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. För skador som inte regleras i Svenska Standardbolags Allmänna villkor för abonnemang är Svenska Standardbolags ersättningsskyldighet gentemot abonnenten begränsad enligt följande. Abonnenten har endast rätt till ersättning för direkta kostnader Svenska Standardbolag förorsakat genom fel eller försummelse. Abonnentens rätt till ersättning är begränsad till högst det vid skadetillfället gällande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring.

 

7. VIDAREUPPLÅTELSE

Abonnenten har inte rätt att utan Svenska Standardbolags samtycke vidareupplåta utrymme på Svenska Standardbolags webbserver.

 

8. PRIS OCH BETALNING

Abonnenten är skyldig att betala avgifter för Svenska Standardbolag enligt vid var tid gällande prislista. Betalning sker i förskott mot separat faktura.

 

9. STÄNGNING

Svenska Standardbolag får stänga abonnentens anslutning om abonnenten trots påpekande a) lagrar och/eller tillhandahåller information på Svenska Standardbolag som strider mot lag eller myndighetsförfattning eller har ett sådant innehåll att den skäligen kan antas vara till skada för Svenska Standardbolag, eller b) utan Svenska Standardbolags samtycke vidareupplåter utrymme på Svenska Standardbolag. Rätt att stänga anslutningen föreligger inte om abonnentens försummelse är av ringa betydelse.

 

10. AVTALSTID

Abonnemanget gäller tills vidare. Kunden faktureras per kvartal. Kvartalsavgiften betalas inte tillbaka om abonnemanget sägs upp innan periodens slut. Uppsägning av abonnemang skall vi ha skriftligen senast 5 veckor innan önskat slutdatum.

 

11. ÄNDRINGAR AV AVTALSVILLKOR M.M.

Svenska Standardbolag har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning tre månader efter det att abonnenten skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att abonnenten skriftligen underrättats.

 

Vi är din stabila partner för bolagsfrågor under företagets hela livslängd

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg