Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten

Registreringsvillkor

för toppdomänen .se fr o m 3 juni 2024


1 INLEDNING

1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405–0190), Box 92073, 120 07 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för administrationen av registret för Domännamn under toppdomänen .se, som regleras i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

1.2 Internetstiftelsen har ingått avtal med Registrarer som därmed har rätt att tillhandahålla Registreringstjänster för Domännamn och på Innehavares begäran registrera och administrera Domännamn. En förteckning över Internetstiftelsens Registrarer finns på https://internetstiftelsen.se/domaner/aterforsaljare/

1.3 Dessa Registreringsvillkor gäller för samtliga Domännamn registrerade under toppdomänen .se och gäller mellan Registraren, Innehavaren och Internetstiftelsen. Dessa villkor gäller före respektive Registrars egna villkor med Innehavaren.


2 DEFINITIONER

Följande definitioner gäller i dessa Registreringsvillkor, om inte annat anges:

2.1 ”ASCII” avser American Standard Code for Information Interchange.

2.2 ”Auktoriseringskod” avser det lösenord som i förekommande fall skapas för det registrerade Domännamnet.

2.3 ”Deaktivering” innebär att Domännamnet inte publiceras i .se-zonen. Själva registreringen av Domännamnet påverkas dock inte.

2.4 ”Domännamn” avser det led (namn) som ligger till vänster om topp- eller huvuddomänen, avskild från denna med en punkt (t.ex. ”namn” i ”namn.se”).

2.5 ”Domännamnsregistret” avser det register med samtliga domännamn under toppdomänen .se som administreras av Internetstiftelsen.

2.6 ”DS-poster” avser delegeringsposter för DNSSEC.

2.7 ”IDN” avser Internationalized Domain Name, direkt översatt till svenska Internationaliserat domännamn. Mer information om IDN finns på https://internetstiftelsen.se/villkor-och-regler

2.8 ”Innehavare” är den som ansöker om registrering av Domännamn eller som innehar ett Domännamn och som dessa Registreringsvillkor ska tillämpas på.

2.9 ”Registrar” är någon av Internetstiftelsens godkända näringsidkare som tillhandahåller Registreringstjänster under toppdomänen .se.

2.10 ”Registreringstjänster” avser tjänsterna nyregistrering, avregistrering, förnyelse, överlåtelse, uppdatering av kontaktuppgifter, hantering av namnservrar, byte av Registrar samt hantering av DS-poster som erbjuds Innehavare.

2.11 ”Internetstiftelsen”, avser Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

2.12 ”Toppdomänlagen” avser lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

2.13 ”Överföring” avser när Internetstiftelsen flyttar över registreringen av ett Domännamn till en ny Innehavare efter beslut i alternativt tvistlösningsförfarande enligt punkt 6.3 eller på grund av ett beslut enligt punkt 6.4.


3 REGISTRERING AV DOMÄNNAMN

3.1 Förutsättningar för ansökan

3.1.1 Ansökan om registrering under toppdomänen .se står öppen för alla fysiska och juridiska personer som har ett person- eller organisationsnummer eller som kan identifieras genom registerbeteckning i register fört av myndighet, eller av organisation med myndighetsliknande uppgift.

3.1.2 Vid nyregistrering av Domännamn tillämpas en ”först till kvarn-princip”, som innebär att tilldelning av Domännamn sker i den ordning ansökningar införs i Internetstiftelsens register.

3.2 Domännamnets utformning

3.2.1 Ett Domännamn under toppdomänen .se får endast bestå av de tecken och bokstäver som listas i teckentabellen för .se som publiceras på https://internetstiftelsen.se/villkor-och-regler och måste i övrigt uppfylla de restriktioner för placering och kombination som finns angivna på sidan samt i denna punkt 3.2.

3.2.2 Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx och xxxxxxxx-xxxx som utgör eller kan utgöra ett personnummer kan inte registreras.

3.2.3 Vissa tekniska begränsningar finns gällande Domännamnets utformning. Dessa anges på https://internetstiftelsen.se/villkor-och-regler

3.2.4 Ett Domännamn ska innehålla minst ett tecken och får maximalt innehålla 63 tecken.

3.2.5 Ett Domännamn kan inte nyregistreras om det är identiskt med ett registrerat Domännamn under toppdomänen .se.

3.2.6 Underliggande domäner (sub-domäner, såsom ”exempel” i ”exempel.domän.se”) till redan registrerade Domännamn hanteras av Innehavaren av det aktuella Domännamnet.

3.2.7 Vissa Domännamn är spärrade av Internetstiftelsen och kan inte registreras. Dessa Domännamn anges på https://internetstiftelsen.se/villkor-och-regler

3.2.8 Vissa Domännamn är reserverade för behörig Innehavare och kan registreras först efter särskild prövning. Dessa Domännamn anges på https://internetstiftelsen.se/villkor-och-regler.


4 INNEHAVARENS SKYLDIGHETER

4.1 Ansvar för uppgifter

4.1.1 Innehavaren ansvarar för att följande uppgifter lämnas vid ansökan om nyregistrering av Domännamn:

(i) Fullständigt firmanamn och kontaktperson eller privatpersons förnamn och efternamn,
(ii) organisationsnummer eller personnummer (för annan än svensk Innehavare kan istället utländsk motsvarighet till sådan identitetsbeteckning lämnas),
(iii) postadress,
(iv) telefonnummer
(v) e-postadress

Uppgifterna ska vara fullständiga och korrekta.
Uppgifter som lämnas av Innehavaren i syfte att dölja identitet kan anses vara inkorrekta.

4.1.2 Innehavaren är skyldig att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta Registraren om ändring i de uppgifter som angetts vid ansökan, inklusive ändring av e-postadress. Registraren kommer därefter att korrigera uppgifterna i Internetstiftelsens register över Domännamn.

4.2 Kontroll av valt Domännamn

Innehavaren är vid var tid skyldig att se till att det valda Domännamnet inte utgör intrång i annans rättighet, eller på annat sätt strider mot gällande författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.


5 INNEHAVARENS RÄTT TILL REGISTRERINGSTJÄNSTER

5.1 Registreringstjänster

Registreringstjänsterna utförs av den Registrar som Innehavaren ingått avtal med. Upphör Innehavarens avtal med Registraren enligt punkt 5.3 eller upphör Registrarens avtal med Internetstiftelsen ska ny Registrar utses av Innehavaren enligt punkt 8. Registraren har åtagit sig att på begäran av Innehavaren utföra Registreringstjänster enligt Registrarens gällande prislista och övriga villkor.


5.1.1 Nyregistrering av Domännamn

5.1.1.1 Registraren har åtagit sig att på begäran av Innehavaren, nyregistrera Domännamn under toppdomänen .se.

5.1.1.2 Vid nyregistrering ska Innehavaren snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan skickats från Registraren till Internetstiftelsen, få meddelande från Registraren om att nyregistrering skett eller att hinder mot nyregistrering föreligger enligt dessa Registreringsvillkor. Vid brist enligt punkt 4.1.1, eller vid anledning att anta att sådan brist föreligger, kan Domännamnet hållas i Deaktivering till dess att bristen är avhjälpt.

5.1.1.3 Innehavaren får under registreringsperioden en exklusiv nyttjanderätt till registrerat Domännamn under toppdomänen .se.


5.1.2 Förnyelse av Domännamn

Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran förnya registreringsperioden för Innehavarens Domännamn, med undantag av punkt 5.3. Med begäran avses även en begäran om automatisk förnyelse av registreringsperiod för det fall det följer av avtal mellan Registraren och Innehavaren.


5.1.3 Uppdatering av kontaktuppgifter

Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran se till att dennes kontaktuppgifter uppdateras.


5.1.4 Hantering av namnservrar

Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran lägga till, ta bort eller ändra namnservrar för ett Domännamn.

I de fall Registraren är namnserveroperatör för Innehavarens Domännamn har Registraren rätt att, av tekniska skäl lägga till, ta bort eller ändra namnservrar för dessa Domännamn utan begäran från Innehavaren.

I de fall Registraren fått bekräftat att namnservrar som används för Domännamn kommer att upphöra att existera, har Registraren rätt att, av tekniska skäl, lägga till, ta bort eller ändra namnservrar för dessa Domännamn utan begäran från Innehavaren. I dessa fall ska Registraren informera berörd Innehavare.

Internetstiftelsen förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort angivna namnservrar för ett Domännamn om de angivna namnservrarna, enligt Internetstiftelsens bedömning är uppenbart felaktiga, orsakar eller kan komma att orsaka allvarliga driftstörningar.


5.1.5 Avregistrering av Domännamn

Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran avregistrera Innehavarens Domännamn.


5.1.6 Överlåtelse av Domännamn

5.1.6.1 Registraren har åtagit sig att på befintlig Innehavares begäran flytta över registreringen av Domännamnet till den nya Innehavaren, om den nya Innehavaren godkänt Registreringsvillkoren och lämnat de uppgifter som anges i punkt 4.1.1.

5.1.6.2 Registraren ska flytta över registreringen av Domännamnet till den nya Innehavaren snarast, dock senast inom fem arbetsdagar från det att förutsättningarna i punkt 5.1.6.1 är uppfyllda.

5.1.6.3 När ansökan om överlåtelse av Domännamn beviljats kommer den nya Innehavaren att ersätta befintlig Innehavare.


5.1.7 Byte av Registrar

5.1.7.1 Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran medverka till att flytta administrationen av Innehavarens Domännamn från en Registrar till en annan Registrar enligt denna punkt 5.1.7.

5.1.7.2 Avlämnande Registrar ska på begäran från Innehavaren ta fram en unik Auktoriseringskod för Domännamn som Registraren administrerar för Innehavaren.

5.1.7.3 Innehavaren ska vända sig till den avlämnande Registraren och begära att få ut Auktoriseringskod för Domännamn som omfattas av bytet av Registrar. Avlämnande Registrar ska skyndsamt, dock senast inom fem arbetsdagar från begäran, lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren. Om avlämnande Registrar inte lämnar ut Auktoriseringskoden inom fem arbetsdagar har Internetstiftelsen rätt att ta fram och lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren.

5.1.7.4 Avlämnande Registrar har ansvar för att Auktoriseringskoden överlämnas till Innehavaren på ett säkert sätt och Registraren är alltid skyldig att lämna ut Auktoriseringskoden på begäran av Innehavaren.

5.1.7.5 Innehavaren ska vända sig till den mottagande Registraren och lämna över Auktoriseringskoden enligt de rutiner som den mottagande Registraren har för detta.

5.1.7.6 Mottagande Registrar ska bekräfta byte av Registrar till Innehavaren.

5.1.7.7 Avgift för Registreringstjänsten byte av Registrar får inte tas ut av avlämnande Registrar.

5.1.7.8 Innehavaren är medveten om att vid byte av Registrar kan Innehavaren komma att behöva betala ny avgift för Domännamnet till den nya Registraren.


5.1.8 DS-poster

5.1.8.1 Registraren har åtagit sig att på Innehavarens begäran lägga till, ta bort eller ändra DSposter,
oavsett namnserveroperatör.

5.1.8.2 I de fall Registraren är namnserveroperatör för Innehavarens Domännamn har Registraren rätt att, utan begäran från Innehavaren, lägga till, ta bort eller ändra DSposter för dessa Domännamn.

5.1.8.3 Internetstiftelsen förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller avstå från att publicera angivna DS-poster, om dessa, enligt Internetstiftelsens bedömning, orsakar eller kan orsaka allvarliga driftstörningar.

5.1.8.4 I de fall namnserveroperatören publicerar nödvändig information för DNSSEC får Internetstiftelsen lägga till, ta bort eller ändra DS-poster för dessa Domännamn.


5.2 Registreringstjänsternas utförande

Registraren ska utföra Registreringstjänsterna på Innehavarens uttryckliga begäran och endast om Innehavaren godkänt Registreringsvillkoren och Innehavaren lämnat nödvändiga uppgifter. Registraren har dock rätt att inte utföra begärd Registreringstjänst om Innehavaren inte betalar för Registreringstjänsten, med undantag av punkt 5.1.7 (Byte av Registrar).


5.3 Registrarens uppsägning av avtal med Innehavaren

Om Registraren i sitt avtal med Innehavaren förbehållit sig rätten, kan Registraren med minst tre månaders varsel, säga upp avtalet med Innehavaren till upphörande vid tidpunkten för registreringsperiodens utgång. Uppsägningen ska vara skriftlig och tydligt ange (i) att avtalet med Innehavaren sägs upp till registreringsperiodens utgång, (ii) att Innehavaren måste välja ny Registrar, (iii) hur Innehavaren går tillväga för att byta Registrar och (iv) att Internetstiftelsen i enlighet med punkt 8 kan bli temporär registrar om inte Innehavaren själv väljer ny Registrar.


5.4 Hinder mot utförandet av Registreringstjänsterna avregistrering och 
överlåtelse

5.4.1 Har ett alternativt tvistlösningsförfarande angående ett Domännamn inletts enligt punkt 7, får Domännamnet inte avregistreras eller överlåtas förrän ansökan om tvistlösning har

(i) avskrivits, avvisats eller avslagits, eller
(ii) bifallits och beslutet får verkställas enligt punkt 7.3.


5.4.2 Har ett rättsligt förfarande i Sverige som rör rätten till eller kontrollen över ett Domännamn inletts och har Internetstiftelsen skriftligen underrättats om förfarandet, får Domännamnet inte avregistreras eller överlåtas förrän förfarandet har avslutats. Detta gäller dock inte om förbud mot avregistrering eller överlåtelse framstår som oskäligt i det enskilda fallet.


6 RÄTT ATT DEAKTIVERA, AVREGISTRERA ELLER ÖVERFÖRA ETT DOMÄNNAMN

6.1 Avregistrering på grund av bristande uppfyllelse av åtaganden

6.1.1 Domännamnet kan komma att Deaktiveras och/eller avregistreras om Innehavaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 4.1.1 eller 4.1.2.

6.1.2 Om det föreligger någon brist enligt punkt 4.1.1 eller 4.1.2 ska Innehavaren avhjälpa bristen inom en angiven tidsperiod efter att meddelande med uppmaning att avhjälpa bristen skickats till Innehavaren. Meddelandet till Innehavaren ska innehålla uppgift om vilken brist som ska avhjälpas. Under denna tidsperiod har Innehavaren inte rätt till att utföra de registreringstjänster som framgår av punkt 5.1. Har bristen inte avhjälpts inom angiven tidsperiod, kan Domännamnet komma att Deaktiveras.

6.1.3 Om ett Domännamn Deaktiveras, har Innehavaren möjlighet att aktivera Domännamnet genom att senast sextio dagar från dagen för Deaktiveringen avhjälpa den påtalade bristen. Om Innehavaren inte avhjälper den påtalade bristen har Internetstiftelsen rätt att avregistrera Domännamnet.

6.1.4 Om ett Domännamn eller användningen därav uppenbart strider mot svensk lag eller författning har Internetstiftelsen rätt att omedelbart Deaktivera eller avregistrera Domännamnet.

6.1.5 Internetstiftelsen har rätt att Deaktivera och avregistrera, samt neka förnyelse av, ett Domännamn om Innehavaren är en juridisk person och denne har upplösts efter avslutad konkurs eller likvidation, eller om Innehavaren är en fysisk person och denne har avlidit och dödsboet upplösts genom arvskifte.


6.2 Avregistrering på grund av att Domännamnet inte förnyas

Förnyas inte Domännamnet kommer Internetstiftelsen att avregistrera Domännamnet efter sextio dagars Deaktivering.


6.3 Avregistrering eller Överföring efter alternativt tvistlösningsförfarande

Internetstiftelsen ska avregistrera eller Överföra ett Domännamn efter beslut om detta i ett alternativt tvistlösningsförfarande enligt punkt 7.


6.4 Avregistrering eller Överföring på grund av beslut av svensk myndighet eller domstol i Sverige

Internetstiftelsen får snarast avregistrera eller Överföra ett Domännamn om det av beslut av svensk myndighet eller domstol i Sverige framgår att enskild har bättre rätt till Domännamnet än Innehavaren eller om det framgår att det allmänna ska ges kontroll över Domännamnet.


7 ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE

I Internetstiftelsens alternativa tvistlösningsförfarande (ATF) avgörs tvister om tilldelning av Domännamn.

7.1 Förfarandet

Vid var tid gällande bestämmelser om handläggningen i det alternativa tvistlösningsförfarandet för Domännamn under toppdomänen.se (Förfarandereglerna) finns under https://internetstiftelsen.se/domaner/tvistlosning/tvistlosning-for-se-domaner/.


7.2 Villkor för avregistrering eller Överföring

Ett Domännamn ska avregistreras eller Överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett efternamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar eller
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt,

och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro,

och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Vid var tid gällande anvisningar avseende de tre rekvisiten återfinns i dokumentet ”Anvisningar gällande för ATF (punkt 7.2)” som finns på https://internetstiftelsen.se/app/uploads/2019/02/anvisningar-gallande-for-atf-punk-7.2.pdf.


7.3 Verkställighet av ATF-beslut

7.3.1 Ett beslut genom vilket en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande bifallits, ska verkställas av Internetstiftelsen efter 14 dagar från det att Internetstiftelsen fått del av beslutet och sökanden följt instruktionerna i Förfarandereglerna, om inte Innehavaren visar att han eller hon inom denna tid väckt talan om bättre rätt till Domännamnet i svensk allmän domstol. Svensk rätt ska tillämpas, om inte parterna kommer överens om annat. För det fall sökanden inte följer instruktionerna i Förfarandereglerna, och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig påminnelse, har Internetstiftelsen rätt att Deaktivera och/eller avregistrera Domännamnet.

7.3.2 Ogillas eller avvisas Innehavarens talan om bättre rätt eller avskrivs saken från vidare handläggning ska tvistlösningsbeslutet verkställas så snart avgörandet har vunnit laga kraft. Bifalls Innehavarens talan om bättre rätt, ska tvistlösningsbeslutet inte verkställas.


8 RUTIN VID UPPHÖRANDE AV AVTAL

Om Registrarens avtal med Internetstiftelsen upphör eller Innehavarens avtal med Registraren upphör gäller följande för Innehavaren:

(i) Innehavaren accepterar att Internetstiftelsen blir temporär registrar från den tidpunkt då avtalet upphörde och längst tills registreringsperiodens utgång,
(ii) Innehavaren ska under tiden Internetstiftelsen är temporär registrar välja en ny Registrar, och
(iii) Avstår Innehavaren från att välja ny Registrar kommer Domännamnet Deaktiveras och avregistreras vid registreringsperiodens utgång.


9 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Internetstiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i Domännamnsregistret. Behandlingen sker i enlighet med Internetstiftelsens integritetspolicy för Domännamnsregistret för .se som finns på https://www.internetstiftelsen.se/internetstiftelsens-integritetspolicy-for-domannamnsregistret-for-se


10 ÖVRIGT

10.1 Registrarens rätt att överlåta avtal

Registraren har rätt att utan godkännande från Innehavaren överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Registreringsvillkor till annan Registrar.


10.2 Giltighet och ändring av Registreringsvillkor

10.2.1 Dessa Registreringsvillkor gäller tillsvidare och Internetstiftelsen har rätt att ensidigt ändra gällande villkor enligt vad som framgår nedan.

10.2.2 Villkorsändringar träder i kraft 30 dagar efter det att ändringarna har publicerats på Internetstiftelsens webbplats, https://internetstiftelsen.se, men gäller från nämnda tidpunkt även för Innehavare som registreras efter publicering.

10.2.3 Villkorsändringar ska meddelas Innehavaren av Registraren via e-post i samband med publicering. Om en villkorsändring är till uppenbar fördel för Innehavaren eller enbart innebär en språklig justering, behöver Innehavaren inte meddelas av Registraren i samband med publicering.

För det fall Innehavaren inte har angett en fungerande e-postadress är Innehavaren själv skyldig att hålla sig informerad om villkorsändringar.


11 SKADESTÅND

11.1 Internetstiftelsens skadeståndsansvar gentemot Innehavare ska, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, vara begränsat till direkta skador till ett sammanlagt belopp om ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

11.2 Inte i något fall är Internetstiftelsen skyldig att ersätta utebliven vinst, minskad omsättning, annat produktionsbortfall, ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt skada.

11.3 Innehavaren kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om Innehavaren gett Internetstiftelsen meddelande om detta senast 90 dagar efter det att Innehavaren märkt eller bort märka grunden för kravet.

11.4 Internetstiftelsen ska vara befriad från skyldighet att ersätta skada eller fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Registreringsvillkor, om fullgörandet helt förhindras till följd av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, avtalsenligt konflikt på arbetsmarknaden, naturkatastrof, krig, sabotage, cyberangrepp, explosion, brand, översvämning, lagstadgade hinder, pandemi, extrema väderförhållanden, ändringar i lagstiftning eller driftstörning, utanför Internetstiftelsens kontroll och vilken Internetstiftelsen inte kunnat förutse.

Med driftstörning menas händelse i IT-system hos Internetstiftelsen eller hos tredje man som tillhandahåller tjänster för Internetstiftelsen som får till följd att IT-systemens funktion är nedsatta eller helt otillgängliga. Internetstiftelsen ska vidta skäliga ansträngningar för att avlägsna, övervinna eller mildra omfattningen och effekten av hindret och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.


12 MEDDELANDEN

Meddelanden enligt dessa Registreringsvillkor ska lämnas skriftligen till den av parten senast uppgivna postadressen och/eller e-postadressen. Meddelande som skickats med post ska anses ha kommit mottagare inom Sverige tillhanda inom tre arbetsdagar från avsändandet. För mottagare utanför Sverige gäller tio kalenderdagar från avsändandet. Meddelanden som skickats elektroniskt ska anses ha kommit mottagare tillhanda omedelbart.


13 TILLÄMPLIG LAG, TVIST

Svensk lag ska tillämpas på dessa Registreringsvillkor. Vid tvist som uppkommer med anledning av dessa Registreringsvillkor ska talan väckas vid allmän domstol.

__________

Vi är din stabila partner för bolagsfrågor under företagets hela livslängd

Med vår kompetens och erfarenhet kan du känna dig trygg